Polityka prywatności

Zasady ochrony danych osobowych użytkowników serwisu gdziecannabis.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu gdziecannabis.pl jest Zielona Karetka Clinic sp. z o.o., KRS: 0001001895, REGON: 523650718, z siedzibą: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, Polska.

Kontakt z administratorem danych osobowych:  kontakt@zielonakaretka.pl

Dostawcą infrastruktury informatycznej jest firma Smarthost (https://smarthost.pl).

Wymogi i zalecenia

Celem bezawaryjnego korzystania z portalu użytkownik powinien korzystać:

 1. z przeglądarki stron WWW obsługującej język JavaScript,
 2. powinien mieć włączoną w przeglądarce obsługę plików cookies.

Zalecane przeglądarki:

Chrome od wersji 112.0.5615.122

dla urządzeń mobilnych:

Android od wersji nr 11

IOS – od wersji nr 15

Dane osobowe

Dane osobowe użytkownik podaje podczas:

 • rejestracji, czyli założenia konta użytkownika portalu https://zielonakaretka.pl/
 • korzystania z usług medycznych za pośrednictwem portalu https://zielonakaretka.pl/
 • podczas zadawania pytań na czacie strony https://gdziecannabis.pl

 

System automatycznie identyfikuje adres IP użytkownika nie zapamiętując go ani nie rejestrując i nie archiwizując oraz może przetwarzać także dane eksploatacyjne, takie jak:

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Korzystanie z wyszukiwarki gdziecannabis.pl może być anonimowe, nie wymaga podawania danych osobowych i logowania.

Dane są natomiast w sposób zautomatyzowany udostępniane dostawcy infrastruktury informatycznej - firmie Smarthost (https://smarthost.pl).

Użytkownik dokonuje rezerwacji produktu leczniczego osobiście, poprzez połączenie telefoniczne z apteką, już bez pośrednictwa wyszukiwarki.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu realizacji usługi wyszukiwania i rezerwacji produktów leczniczych serwis przetwarza: adres IP, adres e-mail oraz imię i nazwisko - o ile dane te zostały podane.

Podanie tych danych nie jest niezbędne do realizacji usługi wyszukania apteki dysponującej poszukiwanym przez Użytkownika lekiem.

Na potrzeby realizacji usługi system przetwarza również dane produktów, o które realizowane były zapytania do aptek za pośrednictwem portalu.

Dane osobowe: imię i nazwisko, nr PESEL oraz nr e-recepty będą przetwarzane po ich podaniu przez Użytkownika w celu dokonania rezerwacji leku w wybranej aptece jedynie przez czas trwania wskazanej przez Użytkownika rezerwacji – po uruchomieniu takiej usługi na podstawie odrębnej umowy z konkretnymi aptekami lub siecią aptek.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – RODO. Adres IP wykorzystywany jest także w celu wykrywania nadużyć, podstawą prawną przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes portalu gdziecannabis.pl.

W razie włączenia przez Użytkownika portalu lokalizacji urządzenia, z którego dokonuje wyszukiwania leku w aptekach – celem przetwarzania danych w postaci lokalizacji urządzenia jest odnalezienie apteki dysponującej poszukiwanym lekiem w jak najmniejszej odległości od uczestnika.

 

Podstawy przetwarzania danych osobowych

W zależności od celu i rodzaju podanych przez Użytkownika danych zastosowanie będą miały poniższe podstawy:

 • dane dotyczące rejestracji oraz inne dane zawarte na koncie Użytkownika: przetwarzane w związku z realizacją usług na rzecz Użytkownika, zgodnie z regulaminem;
 • dane dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej i portalu (dane techniczne), w tym dane z niezbędnych do działania portalu plików Cookies przetwarzane zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem w związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami zgodnie z Regulaminem;
 • wszelkie posiadane dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli zajdzie taka konieczność. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas na podstawie prawnie uzasadnionego celu.

Dobrowolność podawania danych osobowych i brak potrzeby ich podawania

Podanie adresu e-mail bądź danych umożliwiających rejestrację poprzez ich wpisanie, logowanie dzięki kontu posiadanemu na portalach: https://gdziecannabis.pl, https://zielonakaretka.pl/ lub przy wykorzystaniu portali społecznościowych jest dobrowolne. Brak podania danych nie uniemożliwia korzystania z usług  https://gdziecannabis.pl.

Zasada nieudostępniania danych osobowych

Portal nie udostępnia żadnych danych osobowych Użytkowników.

Jak wcześniej wspomniano – wymienione w niniejszym dokumencie dane w sposób zautomatyzowany udostępniane dostawcy infrastruktury informatycznej - firmie Smarthost (https://smarthost.pl).

Prawa dotyczące danych osobowych.

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – RODO, przyznaje Użytkownikom określone prawa dotyczące ochrony ich danych osobowych.

Gdziecannabis.pl gwarantuje realizację tych praw, w tym: prawa do dostępu i do sprostowania  swoich danych, prawa do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, prawa do przeniesienia danych do innego administratora danych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które nie wpływa jednak na zgodność z prawem czynności dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych do właściwego dla gdziecannabis.pl organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe podane w trakcie rejestracji konta serwis przetwarza jedynie przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych (która wiąże się z usunięciem konta użytkownika, o ile użytkownik takie konto założył i powiązał je z wyszukiwarką gdziecannabis.pl).

Bezpieczeństwo danych

Gdziecannabis.pl nie ma dostępu, nie rejestruje, nie przechowuje, nie archiwizuje, ani w żaden inny sposób nie przetwarza informacji o treści oraz o wynikach zapytań o produkty w kontekście indywidualnego konta zalogowanego użytkownika.

Portal rejestruje jedynie ogólne dane o anonimowych „kliknięciach”, bez identyfikacji nr IP, zaś dane użytkownika są anonimowe – system ich nie widzi ani nie rejestruje.

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych art. 32 i innymi RODO.

Gdziecannabis.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, odebraniem lub przywłaszczeniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Gdziecannabis.pl udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
 • wykorzystanie certyfikatu SSL w celu zapewnienie poufności transmisji danych wpisanych do formularzy i przesyłanych do gdziecannabis.pl przez internet.

Przesyłania informacji handlowych

Dane osobowe użytkowników nie będą wykorzystywane przez gdziecannabis.pl do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od gdziecannabis.pl lub osób trzecich.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Gdziecannabis.pl korzysta z plików cookies oraz podobnych technologii dla celów technicznych (logowanie), dla personalizacji (np. zapamiętywanie lokalizacji urządzenia lub miasta w wyszukiwaniach lub ostatnio wyszukiwanych produktów - tylko przez okres wyszukiwania leku), a także dla statystyk (Google Analytics).

 Preferencje co do obsługi cookies można zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. 

 

Postanowienia i informacje końcowe

Gdziecannabis.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkowników cudzych danych osobowych bądź za działania innych użytkowników lub podmiotów trzecich, którym Użytkownik przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści.

Przestrzegamy Użytkowników przed podawaniem swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat np. adresu e-mail, nr PESEL, adresu, stanu zdrowia itp., jeżeli nie jest to konieczne do świadczenia oferowanych przez gdziecannabis.pl usług.